Waro Kishi, store design 5 bus stop + 1

M. Bradaschia, Waro Kishi, store design 5 bus stop + 1, Modena, Logos, 1999.

ISBN: 88-7940-101-7